Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie  danych  osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Niepubliczne Przedszkole SMYK w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 28, 82-500 Kwidzyn, w imieniu której działa Dyrektor Elżbieta Trynda Kontakt z Dyrektorem przedszkola:

  • drogą papierową na adres: ul. Poiłsudskeigo28, 82-500 Kwidzyn oraz
  • mailowo: smyk-kwidzyn@gmail.com lub elatsmyk@o2.pl
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych którym jest Jan Fabiszak mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres:  jan.fabiszak@ckj.edu.pl (lub telefonem) 695 948 918

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu:

  • rekrutacji dzieci do przedszkola (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  • realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • dokumentacja dotycząca rekrutacji – 1 rok,
  • dokumentacja dot. realizacji obowiązku oświatowego – 10 lat.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

  1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną,  podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
  2. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Miasto, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.